EVA çägeli örtükli

 • EVA gum bilen örtülen membranalaryň çözgütleri

  EVA gum bilen örtülen membranalaryň çözgütleri

  EVA, HDPE, TPO, PVC EPDM, Geotextile.etc ýaly önüm kategoriýalarynyň doly toplumy.
  Gum bilen örtülen, pyýada geçelgesi, berkidilen, arka ýüň, öz-özüne ýelmeýän, .etc ýaly membranalaryň ähli görnüşi.
  Accessorieshli esbaplar, şol sanda prefabrik, möhürleýji we berkidijiler bar.
  Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat .etc-de her nokat üçin alada ýok.
  Esasy bäsdeşlik
  Hil we öndürijiligi barlamak üçin MUGT MESELE
  Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok
  Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply
  OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär
  Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek
  Halkara ülňülerine laýyklyk