Sorag-jogap

Siziň artykmaçlyklaryňyz näme?

Esasy artykmaçlyklarymyz bäsdeşlik nyrhlary.

Bu ugurda näçe ýyl bolduňyz?

1983-nji ýyldan bäri gidroizolýasiýa çözgütleri bilen üpjün edýäris we 2001-nji ýyldan bäri geosintetika we makromolekula gidroizolýasiýa materiallaryny öndürýäris.

Haýsy önümleri hödürläp bilersiňiz?

HDPE geomembran TPO membrananyň rulony, PVC membrananyň rulony, dokma EPDM membrananyň rulony we içki burç we daşarky burç ýaly beýleki esbaplar

Mugt nusga berýärsiňizmi?

Hawa, mugt nusgalar berýäris.

Nusgalar üçin töleg alýarsyňyzmy?

Nusgalary mugt iberýäris we iberýäris.

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda öndürip bilersiňizmi?

Elbetde, müşderilerimiziň talaplaryna laýyklykda özleşdirip bilýäris.

Hiliňize nädip ynanyp bilerin?

1. Müşderimiziň aýratynlyklaryna 100% öndürýäris;

2. ASTM & CE standartlaryna laýyk gelýäris;

3.Biz ýokary hilli gözegçilik ulgamlaryny gurduk we önümi ibermezden ozal barlaýarys we barlaýarys.

Bahalaryňyz bäsdeşlik edýärmi?

Müşderilerimize hödürleýän ýokary hilli gabat gelýän bäsdeşlik bahalarymyz bilen buýsanýarys.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça, goýum tassyklanandan soň 2-5 gün gerek

Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda COVID-19 sebäpli zawodymyza onlaýn gezelençleri hödürleýäris.