Habarlar

 • EPDM gidroizolýasiýa membranalarynyň peýdalary:

  EPDM gidroizolýasiýa membranalarynyň peýdalary:

  Gurluşyk gurluşlaryny rewolýusiýa edýän etilen propilen dien monomer diýlip hem atlandyrylýan EPDM membranalary gurluşyk pudagyny üýtgedýän birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Bu sintetiki kauçuk material ajaýyp aýratynlyklary we möhüm peýdalary bilen meşhurdyr.O ...
  Koprak oka
 • Broof T4 standartly EPDM membranasy

  Broof T4 standartly EPDM membranasy

  Öňdebaryjy polimer gidroizolýasiýa membranasyny öndüriji Trump Eco, TPO Membrana, PVC Membrana we EPDM Membrana ýaly iň häzirki zaman önümleriniň satuwa çykarylandygyny buýsanýar.Innowasiýa we hile bagyşlanan zawodymyz gözegçini üpjün etmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • EPDM membranasyny nirede ulanmaly

  EPDM membranasyny nirede ulanmaly

  EPDM (etilen propilen dien monomer) membranasy ajaýyp öndürijiligi we çydamlylygy sebäpli dürli taslamalarda ulanylyp bilinýän köpugurly materialdyr.Ine, EPDM membranalaryny ulanyp boljak käbir taslamalar: 1. Damlar: EPDM membranalary köplenç tekiz ýerde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • EPDM MEMBRANE-de

  EPDM MEMBRANE-de

  1. Adamlaryň EPDM membranalaryny saýlamagynyň birnäçe sebäbi bar.Ilki bilen, EPDM membranalarynda ajaýyp howa we garrylyga garşylyk bar, bu aşa aşa temperatura, UV täsirine we hapalaýjy maddalara ýaramazlaşmaga garşy durmaga mümkinçilik berýär.Ikinjiden, EPDM membranasynyň ajaýyp m ...
  Koprak oka
 • PVC üçek membranasy

  PVC üçek membranasy

  PVC üçek membranasy 1,5mm, berkligi, tygşytlylygy we gidroizolýasiýa ukyby sebäpli soňky döwürde üçek pudagynda gyzgyn tema öwrüldi.Howanyň üýtgemegine, ýokary täsir garşylygyna, tehniki hyzmatyň pes çykdajylaryna we dowamlylygyna garşy durmak ukyby sebäpli ...
  Koprak oka
 • 1.5 mm TPO membranasy

  1.5 mm TPO membranasy

  TPO üçegi ajaýyp peýdalary bilen bina we gurluşyk bazaryny tupan bilen alýar.TPO-nyň üçek ulgamlaryna bolan islegiň soňky döwürde artmagy geň däldir, sebäbi has köp emläk eýeleri energiýa tygşytlaýan, ekologiýa taýdan arassa we tygşytly ...
  Koprak oka
 • TPO üçek membranasy

  TPO üçek membranasy

  TPO üçegi, berkligi, energiýa tygşytlylygy we tygşytlylygy sebäpli köp emläk eýeleri üçin meşhur saýlama boldy.Termoplastiki Olefin üçegi üçin niýetlenen TPO üçegi, rezin we plastmassadan ýasalan bir tekiz membranany ulanýar.TPO üçegi belli ...
  Koprak oka
 • TPO Güýçli üçek

  TPO Güýçli üçek

  Gurluşyk pudagynyň ösmegini dowam etdirýärkä, TPO-nyň berkidilen üçegi soňky döwürde gyzgyn mowzuga öwrüldi.TPO üçegi, energiýa netijeliligi, çydamlylygy we çeýe dizaýn görnüşleri sebäpli tendensiýa öwrüldi.Ajaýyplygy üpjün edýän bir tekiz üçek membranasy ...
  Koprak oka
 • EPDM POND LINER çözgütleri

  EPDM POND LINER çözgütleri

  EPDM howuz liniýalary çydamlylygy we uzak möhletli goragy üçin howuz eýeleriniň arasynda meşhurlyk gazandy.Soňky döwürde ekologiýa taýdan arassa we durnukly wariantlara islegiň artmagy bilen, EPDM howuz liniýalary köp howuz eýeleriniň saýlamagynyň çözgüdine öwrülýär.Iň soňky tendensiýalardan biri ...
  Koprak oka
 • TPO ýörelgesi

  TPO ýörelgesi

  Soňky döwürde TPO gezelenç panelleri gyzgyn mowzuga öwrüldi.Bu innowasiýa önümi, çydamlylygy, süýşmeýän ýüzü we daşky gurşaw taýdan arassalygy bilen ünsi özüne çekdi.TPO ýörelgesiniň bezegi howa, UV şöhlelerine we himiki serişdelere çydamly termoplastiki olefinden ýasalýar.TPO ýörelgesi p ...
  Koprak oka
 • TPO üçek

  Dam örtügi izolýasiýa membranalary her gurluşyk taslamasynyň möhüm bölegine öwrüldi we TPO membranalary üçek pudagynda gymmatly çözgüt boldy.TPO diýseň çydamly, energiýa tygşytly we tygşytly termoplastiki Olefini aňladýar.In ...
  Koprak oka
 • Peke Ply Membranalar

  Peke Ply Membranalar

  Jaý guranyňyzda, üçegi izolýasiýa etmeli nädip? Näme üçin ýekeje membranany synap görmeli däl?“Ply Ply Membranalar” rezin we beýleki sintetik listler bolup, balast edilip, mehaniki taýdan berkidilip ýa-da izolýasiýa himiki taýdan berkidilip bilner ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3