Dam we howuz goldaw ulgamlary

Peýdalary

Dam örtügi ulgamy diňe membranada örtülen tekiz ýer däl.Dalaşgärler burçlarda, turbalarda we beýleki girelgelerde işlemeli bolýarlar.“Trump Eco” -nyň öňünden taýýarlanan esbaplary, möhürleýji esbaplar we berkidiji esbaplar oýnaýar

üçegi gurmak prosesini mümkin boldugyça bökdençsiz ediň.

Şeýle hem, goldaw önümleriniň bir toparyny taýýarladyk: tikin lentasy, örtük lentasy, patch lentasy we doly EPDM howuz geçip bolmajak ulgamyny emele getirmek üçin ýalpyldawuk.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Görnüşi Harytlar
Önümçilik esbaplary burçlar, zeýkeşler we gaplar we ş.m.
Garnituralary möhürlemek lenta, möhürleýji we pyýada geçelgesi we ş.m.
Berkidiji esbaplar nurbatlar, tabaklar, togtatmak paneli we kebşirleýji maşyn we ş.m.
Tikin lentasy Bir membranany beýlekisine tikmek üçin ulanylýar
Lentany ýapyň Metal damjanyň gyrasynda we ýalpyldawuk beýleki uçarda ýalpyldawuk ulanylýar
Patch lentasy Zyýanlary bejermek üçin ulanylýar (kesikler, nikler, gözenekler we deşikler)
 Ingagtylyk Burç üýtgemelerini öz içine alýan jikme-jiklikler, T-ýamalar we tabşyrylan tikişler üçin ulanylýar
 Çyzgy Gorag örtügini ulanmak hemişe maslahat berilýär

Öňünden düzülen ulgam

TPO PVC EPDM we özi üçin ýörite dizaýn

suw geçirmeýän ulgam

Dürlüligi özleşdirmek, wagt we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak üçin peýdalydyr

Aksesuar
Howuz liner esbaplary

Berkidiş ulgamy

Şol sanda berkidiji bölekler

ýeňler, ýuwujylar, klipler, srcews battens we

gurnama enjamy mehaniýa goşant goşýar

üçek taslamalaryny berkitmek.lt bir duralga çözgüdi üçin möhüm goldaw

Dam örtükleri

Möhür ulgamlary

Ujypsyz şowsuzlyk köplenç ähli taslamany ýykýar.Adatça bolýan bilelikdäki syzmagyň öňüni nähili almaly

jikme-jiklik bejergisinde görülýär .Şonuň üçin biziň saýlamagymyz

butil lentasy we silikon möhürleýji möhüm hereketdir

EPDM garniturasy
Howuz lentasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler