Birmeňzeş TPO üçek

TPO ROOF MEMBRANE

Peýdalary

 

● Görnüşi: Güýçlendirilen, ýüň arkasy, Öz-özüne ýelmeýän, birmeňzeş
● Galyňlygy: 1,0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1.5mm (60mil) ýa-da özleşdirilen
Id Giňligi: 2m (6,6ft), 3m (10ft), 4m (13ft) ýa-da ýöriteleşdirilen
● Reňk: Ak, çal ýa-da özleşdirilen
● Standart: GRI-GM13, CE, ISO9001


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

TPO geomembran

TPO gidroizolýasiýa membranasy, termoplastiki poliolefin gidroizolýasiýa membranasydyr, termoplastiki poliolefin (TPO) sintetiki rezine esaslanýar, ol etilen propilen rezin we polipropileni ösen polimerizasiýa tehnologiýasy bilen birleşdirýär, antioksidant we garramaga garşy serişdäni goşýar.Softumşadyjydan ýasalan täze suw geçirmeýän membranany, poliester süýümli mata matasyndan, suw geçirmeýän membranany içki güýçlendiriji material hökmünde ýasap bolýar.Sintetiki polimer suw geçirmeýän membrananyň suw geçirmeýän önümidir.

Iş ýüzünde önümde garrylyga garşy, ýokary dartyş güýji, uly uzynlyk, çygly üçek gurluşygy, gorag gatlagynyň zerurlygy, amatly gurluşyk we hapalanma ýok.Lighteňil energiýa tygşytlaýan üçek we uly göwrümli zawod binasy üçin örän amatly.Ekologiýa taýdan arassa binanyň suw geçirmeýän gatlagy.

Seriýa belgisi taslama indeks
H L P
1 Aralyk teker bazasynyň rezin gatlagynyň galyňlygy -- 0.40
2 Dartyş häsiýetleri Iň ýokary çekiji güýç / (N / cm) ≥ - 200 250
Dartyş güýji / MPa≥ 12.0 - -
Iň ýokary dartyş güýji /% on
Arakesmede uzalma /% ≥ 500 250 -
3 Atylylygy bejermegiň ölçegli üýtgemegi /% ≤ 2.0 1.0 0,5
4 Pes temperatura egilmek -40 crack Çat ýok
5 Düşnüksiz 0.3MPa, 2s geçip bolmaýar
6 Täsir garşylygy 0,5 kg, 2 sagat geçip bolmaýar
7 Antistatiki ýük - - 20kg suw içenok
8 Suwuň siňdiriş derejesi (70 ℃ 168h) /% ≤ 4.0
9 Trapezoid göz ýaşardyjy güýji / N≥ - 250 450

GÖRNÜŞLER

 • Suwaryş howuzlary, kanallar, suw howdanlary we garymlar
 • Poligonlar we kanallar
 • Oba hojalygy üçin programmalar
 • Şäher häkimligi
 • Suw hojalygy we bagbançylyk
 • Çyzyklar we örtükler
 • Poligon pollary, örtükler we gapaklar
 • Suwuk gap
 • Ikinji dereje
 • Hapa suwlar lagun liniýalary
 • Haýwan galyndylary
 • Magdan-üýşmek we şlak guýruklary
 • Golf meýdançalary we bezeg howuzlary üçin çyzyklar
 • Içimlik suw howdanlary
 • Tank çyzyklary
 • Süýji we gaýtadan işlenen suw goşundylary
 • Suw we hapa suwlary arassalamak we saklamak
 • Senagat programmalary
 • Daşky gurşaw
 • Topragy düzetmek
tpo
222222
TPO 应用 4
H6f02eb2076fc454a9279a4d27a6b493ey

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Hünär topary

  30 ýyldan gowrak tejribe, elmydama siziň üçin iň oňat çözgüt tapyp bilýäris.

 • Çalt jogap

  24 * 7 hyzmat.

  Elmydama 6 sagatdan jogap alarsyňyz.

 • Ynam

  Haýsydyr bir müşderini aldamaň, nusga we talap boýunça önümler bilen üpjün etmegi wada berýäris.

 • Bir duralga çözgüdi

  Başyndan ahyryna çenli, taslamaňyzdaky her ädim barada alada edýäris.

 • Mugt nusga we ýokary özleşdirme

  Nusga siziň üçin mugt bolar, üçegiňiziň we howuzuňyzyň ululygyna görä önümler.

 • Mugt baha hyzmaty

  Çözüw tapmak ilkinji ädimdir, ýakyn wagtda has köp hyzmat (tehniki goldaw, gurluşyk görkezmeleri we ş.m.) üpjün eder.

Aksesuar
Aksesuar1

Aýratynlyklary

 • Gowy ulgam bütewiligi, az sanly esbaplar bilen gurmak aňsat.

 • Ajaýyp dartyş güýji, ýyrtyk garşylyk we aralaşmaga garşylyk görkezijisi.
 • Plastifikator ýok.Malylylyk garramagyna we ultramelewşe, çydamly we täsirli ajaýyp garşylygy barlanyldy.
 • Gyzgyn howa kebşirlemek.Bogunyň gabygynyň güýji ýokarydyr.
 • Kebşirleýiş tizligi.
 • Daşky gurşaw üçin arassa, 100% gaýtadan işlenýär, hlor ýok.
edd80da6
cca6bd83

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler