Dürlülik medeniýeti

38 ýyl bäri bu pudakda topladyk.Ösüşimizi we ösüşimizi näme goldaýar?Batyr ruhy güýç we üznüksiz täzeligiň ynamy we amaly.Öňdebaryjy enjamlarymyzyň we dolandyryş usullarymyzyň bardygyny inkär edip bolmaýar, ýöne bu göze görünmeýän medeni ýagyşdan emele gelen ägirt uly hereket güýji biziň üstünligimiziň çeşmesidir.

Şol bir wagtyň özünde, köp ugurly we köp medeniýetli kompaniýa hökmünde, durnukly ösüşiň ykdysady, daşky gurşaw we jemgyýetçilik taraplaryndan uzak möhletleýin yhlas we köpçülikleýin jogapkärçiligiň zerurdygyna düşünýäris.

Jemgyýet jogapkärçiligi

Daşky gurşawyň hapalanmagynyň köpelmegi bilen, ekologiýa taýdan arassa materiallary işläp taýýarlamaga we täzelemäge borçlanýarys.Taslamalara has ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmaga ýa-da gaýtadan ulanylýan çeşmeleri ulanmaga rugsat beriň.

Işgärleriň ösüşi

Her bir işgäri höwes bilen işlesin, pudagymyzy we ýagdaýymyzy söýsin we başarnyklaryny we bilimlerini yzygiderli täzeläň.Goý, her bir işgäri öz wezipesi boýunça hünärmen bolsun.Işgärler korporatiw ösüşiň miwelerini maşgalalary we çagalary bilen paýlaşsynlar.Biz uly maşgala.

Ösüş pelsepesi

Müşderilere has gymmatly önümleri alsynlar, işgärlere has geljegi uly ösüşi gazansynlar, jemgyýeti ekologiýa taýdan arassa etsinler we üpjün edijilere gowulaşsynlar.Müşderiler, işgärler, üpjün edijiler we jemgyýet durnukly ösüş üçin birleşýärler.