“Stop Solution” - EPDM howuz çyzgysy

Peýdalary

 

TP TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE Geotextile.etc ýaly önüm kategoriýalarynyň doly toplumy.

Rein Güýçlendirilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada geçelgesi.etc ýaly ähli membranalar.

Pref esbaplar, prefabrik, möhürleýji we berkidiji enjamlar bar.

Quality Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat .etc-de her nokat üçin alada ýok.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Esasy bäsdeşlik

MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

Guarantee Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar barada alada ýok

Pr Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

EM OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Capacity Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

International Halkara ülňülerine laýyklyk

Spesifikasiýa

Görnüşi Birmeňzeş, ýüpek goldaw
Galyňlyk 0.8mn (31mil), 1.0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1.5mm (60mil) ýa-da ýöriteleşdirilen
Ini 3.05m (10ft), 6.1m (20ft), 9.15m (30ft), 12.2m (40ft), 15.25m (50ft) ýa-da Customized
Reňk Gara, ak ýa-da özleşdirilen

EPDM hakda

EPDM Pond Liner, islendik programma üçin çydamly çözgütdir.Bezeg täjirçilik suw aýratynlyklaryndan başlap, suw çüwdürimleri, şarlawuklar, oba hojalygy, suw hojalygy we beýleki suw dolandyryş çözgütleri ýaly möhüm gap-gaç goşundylaryna çenli ulgamlarymyzy gurmak aňsat we dowam etdirilýär.

Etilen Propilen Diene Monomer (M-synp) ýa-da EPDM, gaty çydamly we dürli programmalarda ulanylýan sintetiki rezin.EPDM tebigy gazdan we ýagdan alnan iki esasy düzümi bilen ýylylyga we howa çydamly, ony ideal tekiz üçek materialyna öwürýär.M, ASTM standart D-1418 bölegi hökmünde klassifikasiýasyna degişlidir.M-klass, polimetilen görnüşiniň doýgun zynjyryna eýe bolan rezinler bilen baglanyşyklydyr.

Üstünlikleri

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM kauçuk membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Goşulan, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?KOREBIR öwreniňjikme-jiklikler

Aýratynlyklary we peýdalary

* A EXRATYN DURBILIK:

UV täsirine garşylyk, ozon, aýaz, gar we aşa gyzgynlyk.

* IOW GOWY GÖRNÜŞ:

Gurlandan soň hiç hili tehniki hyzmat talap etmeýär.

* ASeňil gurnalan:

Dürli howa we ýer şertlerinde ýylyň dowamynda gurlup bilinýän gaty çeýe we ýokary çeýeligi.

* Daşky gurşawy goramak:

EPDM howuz çyzgysy balyk, ösümlik we adam üçin amatly bolmak üçin inert materialdyr.

Arza

Identaşaýyş howzy

* Çeşmeler * Baglar
* Koi howuzlary
* Kottej howzy
* Yzky howly howuzy
* Pondless kaskad
* Uly kottej şarlawugy

Söwda howzy

* Gurlan batgalyk ýerler * abadanlaşdyryş aýratynlyklary
* Tebigy oazis
* Tebigy görünýän howuzlar
* Häzirki zaman howzy
* Tebigy köl ýüzýän çüwdürim
* Howuzsyz suw aýratynlyklary
* Oýlanma howuzlary
* Akymlar ank Tank

EPDM membranasy
EPDM howuz çyzgysy
EPDM howuz membranasy
Howuz çyzgysy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler