EPDM üçek membranalary Solutions

Peýdalary

 

TP TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE Geotextile.etc ýaly önüm kategoriýalarynyň doly toplumy.

Rein Güýçlendirilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada geçelgesi.etc ýaly ähli membranalar.

Pref esbaplar, prefabrik, möhürleýji we berkidiji enjamlar bar.

Quality Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat .etc-de her nokat üçin alada ýok.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Esasy bäsdeşlik

MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

Guarantee Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar barada alada ýok

Pr Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

EM OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Capacity Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

International Halkara ülňülerine laýyklyk

Spesifikasiýa

Görnüşi Flece goldaw, birmeňzeş, öz-özüne ýelmeýän
Galyňlyk 1,0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1.5mm (60mil) ýa-da özleşdirilen
Ini 2m (6.6ft), 3m (10ft) ýa-da Custöriteleşdirilen
Reňk Ak, çal ýa-da özleşdirilen

EPDM üçek

EPDM rezin üçek membranasy pes eňňitli üçekde giňden ulanylýar.Iki esasy düzümi, etilen we propilen nebitden we tebigy gazdan alynýar.EPDM ýa-da doly ýapylan, mehaniki birikdirilen ýa-da balastlanan, üçek ulgamynyň tikişleri tikin lentasy bilen möhürlenip bilner.

Etilen Propilen Diene Monomer (M-synp) ýa-da EPDM, gaty çydamly we dürli programmalarda ulanylýan sintetiki rezin.EPDM tebigy gazdan we ýagdan alnan iki esasy düzümi bilen ýylylyga we howa çydamly, ony ideal tekiz üçek materialyna öwürýär.M, ASTM standart D-1418 bölegi hökmünde klassifikasiýasyna degişlidir.M-klass, polimetilen görnüşiniň doýgun zynjyryna eýe bolan rezinler bilen baglanyşyklydyr.

Üstünlikleri

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM kauçuk membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Goşulan, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?KOREBIR öwreniňjikme-jiklikler

Aýratynlyklary we peýdalary

* WAGT SAKLANAN:

ASTM ülňülerine laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary, EPDM üçekleri 50 ýyldan gowrak, ak EPDM üçekleri 30 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylýar.

* ENERGI OFANYF TERJIMEI:

Gara EPDM demirgazyk howa şertlerinde ýyladyş çykdajylaryny azaltmaga we günorta howalarda sowadyş çykdajylaryny azaltmakda ak EPDM kömekçi enjamlaryny azaltmaga kömek edýär.

* DÖWRÜN HOWPSUZlygy:

Gara EPDM aýazyň, çygyň we buzuň eremegine kömek edýär, üçegiň gar ýüküni azaldýar we açyk reňkli üçekden has çalt guraýar.

* DURABLE:

EPDM membranasy islendik howa we doň zyýanyna ajaýyp garşylyk berýär.

Arza

EPDM üçek çyzgysy
EPDM üçek membranasy
EPDM üçek
EPDM üçek

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler