TPO güýçlendirilen membranany - Bir gezek çözmek çözgüdi

Peýdalary

1. TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE Geotextle ýaly önüm kategoriýalarynyň doly görnüşi.

2. Güýçlendirilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy ýaly membranalaryň ähli görnüşi.

3. eshli esbaplar, şol sanda prefabrik, möhürleýji we berkidiji enjamlar bar.

4. Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat we ş.m. boýunça her nokat üçin alada ýok.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Esasy bäsdeşlik

◆ MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok

Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

Halkara ülňülerine laýyklyk

Spesifikasiýa

Görnüşi Güýçlendirilen, ýüň arkasy, Öz-özüne ýelmeýän, gezelenç tagtasy, birmeňzeş
Galyňlyk 1,0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1.5mm (60mil) ýa-da özleşdirilen
Ini 2m (6.6ft), 3m (10ft), 4m (13ft) ýa-da özleşdirilen
Reňk Ak, çal ýa-da özleşdirilen

Üstünlikleri

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM kauçuk membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Goşulan, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?KOREBIR öwreniňjikme-jiklikler

 

TPO membranasy näme?

Güýçlendirilen TPOortasynda poliester mesh gatlagy bar, ol güýçli membranalary ýokary döwmek we ýyrtmak güýji we deşme garşylygy bilen üpjün edýär.

TPO gidroizolýasiýa membranasy, termoplastiki poliolefin gidroizolýasiýa membranasydyr, termoplastiki poliolefin (TPO) sintetiki rezine esaslanýar, ol etilen propilen rezin we polipropileni ösen polimerizasiýa tehnologiýasy bilen birleşdirýär, antioksidant we garramaga garşy serişdäni goşýar.Softumşadyjydan ýasalan täze suw geçirmeýän membranany, poliester süýümli mata matasyndan, suw geçirmeýän membranany içki güýçlendiriji material hökmünde ýasap bolýar.Sintetiki polimer suw geçirmeýän membrananyň suw geçirmeýän önümidir.

Iş ýüzünde önümde garrylyga garşy, ýokary dartyş güýji, uly uzynlyk, çygly üçek gurluşygy, gorag gatlagynyň zerurlygy, amatly gurluşyk we hapalanma ýok.Lighteňil energiýa tygşytlaýan üçek we uly göwrümli zawod binasy üçin örän amatly.Ekologiýa taýdan arassa binanyň suw geçirmeýän gatlagy.

Aýratynlyklary we peýdalary

1. Ajaýyp fiziki aýratynlyklarDokary dartyş güýji, gowy uzalma, pes ýylylyk ölçegli üýtgeme tizligi, garramaga garşylyk.

 2. Kebşirleýişiň gabat gelmegi ygtybarly hilini üpjün edýärGyzgyn howa bilen kebşirlemek, suw geçirmeýän toplumy emele getirip, berk gabat gelýär.

3. Açyk ulanylyp bilnerEmeli howanyň çalt garramagynyň 800h synagyndan geçdi, 25 ýyldan gowrak hyzmat möhletini kepillendirýär.

4. pleönekeý gurnamaMembrananyň oňat plastikligi bar we jikme-jik bejergini geçirmek aňsat5. Greenaşyl we energiýa tygşytlamakAçyk reňkli ýüz, gün şöhlesini görkezip, membrananyň üstüni az ýylylygy siňdirip biler.

Goýmalar

Senagat we ýaşaýyş jaýlarynyň açyk üçeklerine gidroizolýasiýa.

Açyk polatdan ýasalan üçeklere suw geçirmezlik.

Ekilen üçekler (potoloklar) üçin köklere çydamly we deşiklere çydamly gidroizolýasiýa gatlagy.

Köne üçegi abatlamak.

stw (1)
stw (3)
stw (2)
stw (1)

Gurnama diagrammasy

srtgdf

Dam örtügi

111
222

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler