TPO- Öz-özüne ýelmeýän peýdalar

Peýdalary

MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

Guarantee Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar barada alada ýok

Pr Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

EM OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Capacity Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

International Halkara ülňülerine laýyklyk


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Görnüşi Öz-özüne ýelmeýän (gabyk we taýak), Güýçlendirilen, ýüň arkasy, gezelenç tagtasy, birmeňzeş
Galyňlyk 1,0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1.5mm (60mil) ýa-da özleşdirilen
Ini 2m (6.6ft), 3m (10ft), 4m (13ft) ýa-da özleşdirilen
Reňk Çal reňkli ýa-da ýöriteleşdirilen

Bir duralga çözgüdi

1. TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE Geotextle ýaly önüm kategoriýalarynyň doly görnüşi.

2. Güýçlendirilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy ýaly membranalaryň ähli görnüşi.

3. accessorieshli esbaplar, şol sandaprefabrik, möhürleýji we berkidiji.

4. Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat we ş.m. boýunça her nokat üçin alada ýok.

Üstünlikleri

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM kauçuk membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Goşulan, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?KOREBIR öwreniňjikme-jiklikler

Gabyk we taýak (öz-özüne ýelmeýän)gurnama çözgüdiniň täze görnüşidir.Iň uly artykmaçlygy, gurnama wagtynda kebşirlemegiň zerurlygy ýok, diňe öz-özüne ýelmeýän gatlak baglanyşygy talap edilýär.Amatly we amaly, ýokary netijelilik, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak.Tomuň gidroizolýasiýasynda, ýerzemin izolýasiýasynda, burçda gidroizolýasiýa, suw syzyşlaryny bejermekde we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.TPO öz-özüne ýelmeýän geomembranlary, PVX öz-özüne ýelmeýän geomembranlary we beýleki öz-özüne ýelmeýän geomembranlary üpjün edýäris.Onuň ajaýyp hili we ajaýyp ussatlygy taslamalaryňyza goldaw berer.

TPO membranasy näme?

TPO gidroizolýasiýa membranasy, termoplastiki poliolefin gidroizolýasiýa membranasydyr, termoplastiki poliolefin (TPO) sintetiki rezine esaslanýar, ol etilen propilen rezin we polipropileni ösen polimerizasiýa tehnologiýasy bilen birleşdirýär, antioksidant we garramaga garşy serişdäni goşýar.Softumşadyjydan ýasalan täze suw geçirmeýän membranany, poliester süýümli mata matasyndan, suw geçirmeýän membranany içki güýçlendiriji material hökmünde ýasap bolýar.Sintetiki polimer suw geçirmeýän membrananyň suw geçirmeýän önümidir.

Iş ýüzünde önümde garrylyga garşy, ýokary dartyş güýji, uly uzynlyk, çygly üçek gurluşygy, gorag gatlagynyň zerurlygy, amatly gurluşyk we hapalanma ýok.Lighteňil energiýa tygşytlaýan üçek we uly göwrümli zawod binasy üçin örän amatly.Ekologiýa taýdan arassa binanyň suw geçirmeýän gatlagy.

Aýratynlyklary we peýdalary

Heat Güýçli dartyş güýji, ýokary uzynlyk, ýylylyk bejergisinden soň gowy ölçegli durnuklylyk.

Low Pes temperaturada ajaýyp çeýeligi, pes we ýokary temperaturada ajaýyp garşylyk.

Impact Täsir we perforasiýa üçin ajaýyp garşylyk.

Chemical Himiki siňdirişe ajaýyp garşylyk.

● oda çydamly: membrana ýangyn çeşmesinden uzakda öçýär.

The Substrata berk ýapyşmak: hapalanmazdan aňsat we çalt gurluşyk.

The Garrylyga, uzak ömrüňe ajaýyp garşylyk.

● Hyzmat ömri: üç ýyldan suw geçirmeýän material hökmünde 20 ýyldan gowrak, ýerasty suw geçirmeýän ýerlerde 50 ýyldan gowrak.

● Bejeriş taslamasy: Zeper ýeten ýeri diňe abatlaň we abatlaýyş çykdajylaryny azaldyň.

Goýmalar

● Senagat we raýat gurluşyk gidroizolýasiýa.

Basseýn, kanallar, suwaryş ulgamy üçin geosintetik çyzgy.

Dur Çydamlylygy, poslama garşy we ýoýulmagyň öňüni almak boýunça ýokary öndürijiligi talap edýän taslamalar üçin amatly.

dutfg (1)
dutfg (2)
dutfg (3)
dutfg (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler