Iň täze -TPO gezelenç tagtasy

Peýdalary

● Görnüşi: TPO Walkway, PVC Walkway

● Galyňlygy: 3.0mm -4.5mm ýa-da özleşdirilen

Id Giňligi: 800-870mm ýa-da özleşdirilen

● Reňk: Ak / çal / Gara (ýa-da özleşdirilen


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Peýdalary - Bir gezeklik çözgüt

TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE, Geotextile.etc ýaly önüm kategoriýalarynyň doly toplumy.

Walkhli görnüşli membranalar, şol sanda pyýada geçelgesi, berkidilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada geçelgesi.etc.

Accessorieshli esbaplar, şol sanda prefabrik, möhürleýji we berkidijiler bar.

Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat .etc-de her nokat üçin alada ýok.

Esasy bäsdeşlik

MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok

Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

Halkara ülňülerine laýyklyk

Aýratynlyklar

Görnüşi TPO Walkway, PVC Walkway
Galyňlyk 3.0mm -4.5mm ýa-da özleşdirilen
Ini 800-870mm ýa-da özleşdirilen
Reňk Ak / çal / gara ýa-da özleşdirilen

Düşündiriş

TPO ýylylyk kebşirlenýän pyýada ýoly rulony, gaýtalanýan aýak hereketine we beýleki howplara sezewar bolan ýerlerde TPO membranalaryny goramak üçin niýetlenendir.Agressiw göwher plastinka nagşy, çygly howa şertlerinde-de ygtybarlylygy üpjün edýär.

syrzes (1)
syrzes (2)

Kompozisiýa

Asbestsiz TPO Walkway Roll, elastomer poliolefinden düzülen çal termoplastiki membranadyr.Highokary kuwwatly, palta çydamly poliester mata bilen berkidilip, serpikdirilen, süýşmäge çydamly üstü bar.

Üstünlikleri

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM kauçuk membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Goşulan, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?KOREBIR öwreniňjikme-jiklikler

Aýratynlyklary we peýdalary

1. Göwher , ýörelgesi bilen döredilen süýşmek garşylygy

2. Uzak möhletli işlemek üçin ýokary howa şertleri bukjasy

3. Ak, açyk we çal reňklerde, ýörite reňkler bar (iň az mukdar ulanylýar)

Gurnama

1. Gezelenç materialyna kebşirlenjek membranany taýýarlamak üçin Howaly Membrana Arassalaýjysyny ulanyň.

2. Awtomatlaşdyrylan kebşirleýjini ulanyp, pyýada materialynyň dört tarapyny hem membrana kebşirläň.(Adatça membranany kebşirlemek üçin bu prosedura üçin şol bir tizlik we temperatura sazlamalary ulanylar. Gurlan membranada kebşirlemezden ozal synag kebşi maslahat berilýär.)El bilen kebşirleýji ulanylyp bilner;garamazdan öndürijilik peseler.

Çäreler

1. “Walkway Rolls” tehniki hyzmat elementidir we “Versico” membrananyň ulgam kepilligi bilen örtülenok.

2. Bu önüm diňe pyýada geçelgesi hökmünde ulanylmaly we perimetri duýduryş çyzygy ýa-da balastyň ornuny tutmaýar.Pyýada ýörelgelerini üçegiň perimetri 10 '(3 m) içinde gurup bolmaýar.

3. Mümkin bolsa, kebşirlemezden ozal pyýada geçelgesiniň dynç almagyna we güne gyzmagyna rugsat beriň.

Goýmalar

durtfg (1)
durtfg (1)
durtfg (2)
durtfg (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler