TPO Fleece Arkaýynlyk

Peýdalary

1. TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE Geotextile ýaly önüm kategoriýalarynyň doly görnüşi.

2. Güýçlendirilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy ýaly membranalaryň ähli görnüşi.

3. eshli esbaplar, şol sanda prefabrik, möhürleýji we berkidiji enjamlar bar.

4. Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat we ş.m. boýunça her nokat üçin alada ýok.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Esasy bäsdeşlik

MUGT MESELEhilini we öndürijiligini barlamak üçin

Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok

Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

Halkara ülňülerine laýyklyk

Spesifikasiýa

Görnüşi Flece arkasy, Güýçlendirilen, Öz-özüne ýelmeýän, Walkway tagtasy, Birmeňzeş
Galyňlyk 1,0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1.5mm (60mil) ýa-da özleşdirilen
Ini 2m (6.6ft), 3m (10ft), 4m (13ft) ýa-da özleşdirilen
Reňk Ak, çal ýa-da özleşdirilen

Üstünlikleri

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM kauçuk membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Goşulan, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?köpräk okajikme-jiklikler

Flece goldawTPOMembrananyň arka tarapynda poliester mesh gatlagy bar, ol membranalary ýokary döwmek we ýyrtmak güýji we deşme.resistance bilen üpjün edýär.

Termoplastiki poliolefin (TPO) suw geçirmeýän list membranasy, ösen gaýtadan işlemek tehnologiýasyndan ýasalan polimer suw geçirmeýän materialdyr.TPO membranalarynyň ikisi hem etilen propilen dien rezin howa garşylygy, garrylyga garşylyk we polipropilen kebşirlemek ukyby.Mundan başga-da, himiki poslama garşylygy, ýokary we pes temperatura garşylygy, gowy ölçegli durnuklylygy we aýlaw kebşirlemegiň artykmaçlyklary, ýokary güýçli möhürlemek we suw geçirmeýän gatlak emele gelýär.

Aýratynlyklary

1) aňsat programma.

2) Ajaýyp dartyş güýji, ýyrtyk garşylyk we aralaşmaga garşylyk görkezijisi.

3) Plastifikator ýok.Jandarlara we daşky gurşawa zyýan ýok.

4) surfaceüzüň tekizligi, solmagy we hapalanmagy ýok.5) Ak reňk, ajaýyp şöhlelendiriji.

Goýmalar

Dam örtüginiň suw geçirmeýän taslamalary, önümçilik binasy, raýat binasy, ýygnak merkezleri, sergi zallary, stadionlar, kitaphanalar, howa menzili, ammarlar ýaly jemgyýetçilik binasy.Metal üçekler, açyk beton üçekler we ýaşyl üçekler üçin ulanylýar

syerd (1)
syerd (1)
syerd (2)
syerd (2)

Gurnama diagrammasy

zgsd

Dam örtügi

xdthd

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler