PVC öz-özüne ýelmeýän membranalaryň çözgütleri

Peýdalary

Bir duralga çözgüdi

TP TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE Geotextile.etc ýaly önüm kategoriýalarynyň doly toplumy.

Rein Güýçlendirilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada geçelgesi.etc ýaly ähli membranalar.

Pref esbaplar, prefabrik, möhürleýji we berkidiji enjamlar bar.

Quality Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat .etc-de her nokat üçin alada ýok.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Esasy bäsdeşlik

◆ MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

Guarantee Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar barada alada ýok

Pr Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

EM OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Capacity Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

International Halkara ülňülerine laýyklyk

Spesifikasiýa

Görnüşi Öz-özüne ýelmeýän, berkidilen, ýüň arkasy, gezelenç tagtasy, birmeňzeş
Galyňlyk 1,0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1.5mm (60mil) ýa-da özleşdirilen
Ini 2m (6.6ft), 3m (10ft), 4m (13ft) ýa-da özleşdirilen
Reňk Çal, ak ýa-da özleşdirilen

Öz-özüne ýelmeýän hakda

Self-ýelime (Gabyk we taýak) gurnama çözgüdiniň täze görnüşidir.Iň uly artykmaçlygy, gurnama wagtynda kebşirlemegiň zerurlygy ýok, diňe öz-özüne ýelmeýän gatlak baglanyşygy talap edilýär.Amatly we amaly, ýokary netijelilik, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak.Tomuň gidroizolýasiýasynda, ýerzemin izolýasiýasynda, burçda gidroizolýasiýa, suw syzyşlaryny bejermekde we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.TPO öz-özüne ýelmeýän geomembranlary, PVX öz-özüne ýelmeýän geomembranlary we beýleki öz-özüne ýelmeýän geomembranlary üpjün edýäris.Onuň ajaýyp hili we ajaýyp ussatlygy taslamalaryňyza goldaw berer.

ÜSTÜNLIKLER

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM kauçuk membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Goşulan, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?KOREBIR öwreniňjikme-jiklikler

PVX DÜŞMEK

PVX üçek üçek pudagynda köp wagt bäri işleýär, ýöne esasan täjirçilik taslamalarynda ulanylýar.Söwda binalary üçin meşhur bolsa-da, ýaşaýyş üçeginde öz orny bar.

PVC (poliwinil hlorid) täjirçilik we ýaşaýyş jaýlarynyň üçeginde ulanylýan bir tekiz ak membranadyr.PVC ajaýyp warianty Eger ýaşaýyş meýdanynyň üstünde tekiz üçek bar bolsa, otagy has sowuk saklar.Şeýle hem, garaage ýa-da örtülen eýwan ýaly ýaşaýyş däl ýerden has oňat warianty.

syxredf

Dam örtügi

srdf (2)
srdf (1)

Aýratynlyklar

1. Güýçli dartyş güýji, ýokary uzalma substratlaryň uly deformasiýasyna laýyk bolup biler.

2. Ekstremal howa garşy häsiýet, daşky gurşawyň temperaturasynyň tapawudyna uýgunlaşyp biler.

3. Uzak ömri we gowy garramaga garşy häsiýetli taslamalar üçin amatly.

4. Berk we ygtybarly kebşirläp bolýar.

5. Iň oňat kök aralaşmagyna garşylyk, ekilen üçekler üçin iň gowy saýlaw.

6. Hapalanmazdan ýönekeý we çalt gurluşyk.

7. Ajaýyp plastisit we burçlar we jikme-jiklikler bilen çalt bejermek.

rgdf

Senagat we ýaşaýyş jaýlarynyň açyk üçeklerine gidroizolýasiýa.

Açyk polatdan ýasalan üçeklere suw geçirmezlik.

Ekilen üçekler (potoloklar) üçin köklere çydamly we deşiklere çydamly gidroizolýasiýa gatlagy.

Köne üçegi abatlamak.

Gurnama diagrammasy

zgsd

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler