Iň täze PVC gezelenç ýoly

Peýdalary

Bir duralga çözgüdi

TP TPO, PVC EPDM, EVA, HDPE, Geotextile.etc ýaly önüm kategoriýalarynyň doly toplumy.

Walk Pyýada geçelgesi, berkidilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy.etc ýaly ähli membranalar.

Pref esbaplar, prefabrik, möhürleýji we berkidiji enjamlar bar.

Quality Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat .etc-de her nokat üçin alada ýok.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Esasy bäsdeşlik

MUGT MESELEhilini we öndürijiligini barlamak üçin

Guarantee Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar barada alada ýok

Pr Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

EM OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Capacity Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

International Halkara ülňülerine laýyklyk

Spesifikasiýa

Görnüşi PVC ýörelgesi, TPO ýörelgesi
Galyňlyk 3.0mm -4.5mm ýa-da özleşdirilen
Ini 800-870mm ýa-da özleşdirilen
Reňk Ak / çal / gara ýa-da özleşdirilen

Düşündiriş

PVC ýylylyk kebşirlenýän pyýada ýoly rulony, gaýtalanýan aýak söwdasyna we beýleki howplara sezewar bolan ýerlerde PVC membranasyny goramak üçin niýetlenendir. PVC Walkway Rolls, HVAC ulgamlaryna we beýleki üçek enjamlaryna hyzmat edýän we abatlaýanlar üçin ýöremeli ýoly üpjün edýär. pes eňňitli üçekler.

Awtoulag ýollary, traffigiň ýygylygyna garamazdan ähli traffik konsentrasiýa nokatlarynda (ýagny üçek lybaslary, giriş gapylary, üçek merdiwanlary we ş.m.) oturdylmalydyr.Üçek enjamlaryna hyzmat etmek üçin yzygiderli tehniki hyzmat (aýda bir ýa-da ondanam köp) zerur bolsa, pyýada ýollary hem gurulmalydyr.

strd (2)
strd (1)

Üstünlikleri

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM rezin membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Görüş tagtasy, berkidilen, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?KOREBIR öwreniňjikme-jiklikler

Aýratynlyklary

1. göwher göwher nagşy bilen döredilen süýşmek garşylygy

2.Göçürilen PVX formulasy

3 Uzak möhletli ýerine ýetiriş üçin ýokary howa şertleri bukjasy

Gurnama

1. Gezelenç materialyna kebşirlenjek membranany taýýarlamak üçin Howaly Membrana Arassalaýjysyny ulanyň.

2. Awtomatlaşdyrylan kebşirleýjini ulanyp, pyýada materialynyň dört tarapyny hem membrana kebşirläň.(Adatça, bu prosedura üçin membranany kebşirlemek üçin şol bir tizlik we temperatura sazlamalary ulanylar. Gurlan membrana kebşirlemezden ozal synag kebşesi maslahat berilýär.) El bilen işleýän kebşirleýji ulanylyp bilner;garamazdan öndürijilik peseler.

Çäreler

1.PVC Walkway Rolls hyzmat ediş elementidir we Karlisl membranasynyň ulgam kepilligi bilen örtülenok.

2.Bu önüm diňe pyýada geçelgesi hökmünde ulanylmaly we perimetri duýduryş çyzygy ýa-da balastyň ornuny tutmaýar.PVC Walkway Rolls üçek perimetri 10 '(3 m) içinde gurup bolmaýar.

3. Mümkin bolsa, kebşirlemezden ozal PVC Walkway Roll-a dynç beriň.

Arza

PVC Walkway tagtasy
PVC ýörelgesi
pyýada geçelgesi
Walkway PVC membranasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler