EVA Membrana Bir Stop çözgüdi

Peýdalary

EVA, TPO, PVC EPDM, HDPE Geotextile.etc ýaly önüm kategoriýalarynyň doly toplumy.
Membranalaryň ähli görnüşi, şol sanda öz-özüne ýelmeýän, berkidilen, arka ýüň, gum bilen örtülen, pyýada geçelgesi.etc.
Accessorieshli esbaplar, şol sanda prefabrik, möhürleýji we berkidijiler bar.
Hil, bahalar, paket, iberiş, gowşuryş, kepillik, hyzmat .etc-de her nokat üçin alada ýok.
Esasy bäsdeşlik
Hil we öndürijiligi barlamak üçin MUGT MESELE
Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok
Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply
OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär
Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek
Halkara ülňülerine laýyklyk


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Görnüşi Öz-özüne ýelmeýän (gabyk we taýak), Gum bilen örtülen, ýylmanak
Galyňlyk 0.8mn (31mil), 1.0mm (40mil), 1,2mm (45mil), 1.5mm (60mil) ýa-da ýöriteleşdirilen
Ini 2m (6.6ft), 3m (10ft), 4m (13ft) ýa-da özleşdirilen
Reňk Ak, çal ýa-da özleşdirilen

EVA näme?

EVA suw geçirmeýän tagta, esasy material hökmünde ýokary molekulýar polimerden ýasalan bökdençlige garşy materialdyr, önümçilik prosesi iki basgançakly ekstruziýa ýeke taýajykly ekstruziýa usulyny kabul edýär.Çig mal rezin EVA güýçlendiriji serişde we antioksidant bilen goşulýar.Heatingyladyşdan, eredilenden, plastifikasiýa edilenden, ekstruziýa emele gelenden we çekilenden soň emele gelen list geotekstil (signal gatlagy) bilen birleşdirilip, suw geçirmeýän tagtany emele getirip biler.Ekstruziýa we senenama usuly rezin ekstruderini eretmek we plastifikasiýa etmek üçin hem ulanylyp bilner, maşynyň kellesiniň örtüginden çykarylan eritilen list, sapan bilen birleşdirilýär, soňra bolsa rolik kalendary bilen tekiz filme sowadylýar ýa-da birleşdirilýär. geotekstil sapan bilen, soň bolsa birleşdirilen suw geçirmeýän plastinka bilen togalandy we sowadyldy.

EVA öz-özüne ýelmeýän

Gabyk we taýak (öz-özüne ýelmeýän)gurnama çözgüdiniň täze görnüşidir.Iň uly artykmaçlygy, gurnama wagtynda kebşirlemegiň zerurlygy ýok, diňe öz-özüne ýelmeýän gatlak baglanyşygy talap edilýär.Amatly we amaly, ýokary netijelilik, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak.Tomuň gidroizolýasiýasynda, ýerzemin izolýasiýasynda, burçda gidroizolýasiýa, suw syzyşlaryny bejermekde we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

Üstünlikleri

Polimer suw geçirmeýän membranalary öndürmek we gidroizolýasiýa taslamalaryny gurmak boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe geçdi.Önümçilik liniýasynyň doly toplumyna TPO membranalary, PVC membranalary, EPDM kauçuk membranalary, EVA tuneli suw geçirmeýän listler we HDPE geomembranlary bar .Goşulan, arka ýüň, gum örtülen, öz-özüne ýelmeýän, pyýada tagtasy we beýleki ýörite haýyşlar dogry düzülip bilner. .Bir duralga çözgüdi, taslamalaryňyzyň arzan düşmegini we peýdalaryň has ýokary bolmagyny üpjün eder.Hil önümleri, güýçli kuwwat, çalt eltip bermek, hünär hyzmatlary bilelikde işlemäge mynasyp bolmagyň esasy sebäpleridir.Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly däl?KOREBIR öwreniňjikme-jiklikler

Aýratynlyklary we peýdalary

1. Membranada ulanylýan beton bilen gowy baglanyşyk, membrananyň we betonyň arasyndaky suwy betondan netijeli goramak üçin.

2. Substrat etmek üçin pes tekizlik talaby;ygtybarly gabat gelmek;mehaniki düzediş, aňsat gurluşyk.

3. Öňünden ulanylýan: suwuň göçmeginiň öňüni alýan we pes derejeli gurluşlaryň täsir etmegini azaldýan, üstüne dökülen beton bilen üznüksiz we ygtybarly fiziki baglanyşyk emele getirýär.

4. Plitalara gaty ýerleşdirilen: asylgy ýa-da filet talap etmeýär.

5. Howa çydamly ýelimleýji tarap: pyýada ýa-da ulag gatnawyny derrew kabul edip biler we soňra berkitmek üçin amatly bolar, ýeriň hapalanmagy aňsat.

6. Iň ýokary fiziki we himiki häsiýet: zarba we deşiklere garşylyk, agyr ýüklere çydap biler, gurluşy duzlardan we sulfat hüjüminden gorap biler.

7. Düwürtik bogunlary ýok: ähli bogunlar syzmakdan goragy ýokarlandyrmak üçin takyk we aňsat gabat gelmek üçin "selvedge" baglanyşdy.

Arza

Senagat we raýat gurluşyk gidroizolýasiýa.

Basseýn, kanallar, suwaryş ulgamy üçin geosintetik çyzgy.

Çydamlylygy, poslama garşy we ýoýulmagyň öňüni almak boýunça ýokary öndürijiligi talap edýän taslamalar üçin amatly.

Heselimleýji membrana
HDPE ýelim membranasy
gabyk taýagy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler