Filament süýümi

Peýdalary

Şol sanda önüm kategoriýalarynyň doly toplumygeotekstil, HDPE,TPO, PVC EPDM, Geotextile.we ş.m.

Membranalaryň ähli görnüşi, şol sandagum bilen örtülen, pyýada geçelgesi,güýçlendirildi,arka ýüň, öz-özüne ýelmeýän,.etc

Şol sanda ähli esbaplar barprefabrik, möhürleýji we berkidiji.

Hil, baha, paket, iberiş, eltip bermek, her nokat üçin alada ýok       gkepillik, hyzmat.we ş.m.

Esasy bäsdeşlik

 

MUGT MESELEHil we öndürijiligi barlamak üçin E.

Uzak kepillik döwri, hil we hyzmatlar hakda alada ýok

Bahalar boýunça beýleki üpjün edijiler bilen bäsleşmäge ukyply

OEM we ýöriteleşdirilen haýyşlar kabul ederlikli we kabul edilýär

Güýçli kuwwat we çalt eltip bermek

Halkara ülňülerine laýyklyk


Önümiň tanyşdyrylyşy

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Görnüşi Filament süýümi, ştapel süýüm
Gram / inedördül metr 150g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g ýa-da özleşdirilen
Ini 2m (6.6ft), 3m (10ft), 4m (13ft) ýa-da özleşdirilen
Reňk Ak, çal ýa-da özleşdirilen

Filament geotekstilhimiki goşundylar bolmazdan we ýylylyk bejergisiz apoliester filament iňňesi, himiki goşundylar we ýylylyk bejergisi bolmazdan, oňat mehaniki funksiýasy, gowy suw geçirijiligi, poslama garşylygy, garşylygy bilen ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialydyr. Izolýasiýa, filtratine garşy funksiýa bar ,

zeýkeş, goramak, durnuklaşdyrmak, berkitmek we ş.m. Düz däl esasy gatlaklara uýgunlaşyp biler, gurluşyk wagtynda daşarky güýjüň zeperlenmegine garşy durup biler, kiçijik süýşüp biler we uzak möhletli ýüküň asyl işini dowam etdirip biler.Artificia arasynda izolýasiýa gatlagynda

gaýa ýa-da maddy meýdan we esas. Dürli permafrost söýüjileriň arasynda izolýasiýa.arka fltra -tion we berkitme

Geotekstilleriň wezipeleri

1. Aýralyk

Geotekstiliň bölmek funksiýasy esasan ýollaryň gurluşygynda ulanylýar.Geotekstil iki ýanaşyk topragyň birleşmeginiň öňüni alýar.Mysal üçin, inçe aşaky topragy esasy kursyň agregatlaryndan aýyrmak bilen, geotekstil drena andy we umumy materialyň güýç aýratynlyklaryny saklaýar.

Ulanylýan ugurlaryň käbiri:

Asfaltlanan we asfaltlanan ýollarda we howa meýdançalarynda aşaky we daş bazanyň arasynda.

Demirýollarda aşaky derejäniň arasynda.

Poligonlar bilen daş esasy kurslaryň arasynda.

Geomembranlar bilen gum zeýkeş gatlaklarynyň arasynda.

2. Süzmek

Geotekstiliň tekizliginde çäkli toprak ýitgileri bilen ýeterlik suwuk akymy üpjün etmäge mümkinçilik berýän geotekstil-toprak ulgamynyň deňagramlylygy.Gözenek we geçirijilik, infiltrasiýa hereketini öz içine alýan geotekstilleriň esasy häsiýetleridir.

Süzgüç funksiýasyny görkezýän umumy programma, ýokardaky suratda görkezilişi ýaly asfalt gyrasy zeýkeşinde geotekstiliň ulanylmagydyr.

3. Güýçlendirmek

Topraga geotekstiliň girizilmegi, poladyň betonda edişi ýaly topragyň dartyş güýjüni ýokarlandyrýar.Geotekstiliň ornaşmagy sebäpli toprakda güýç gazanmak aşakdaky 3 mehanizm bilen bolýar:

Geotekstil bilen toprak / agregatyň arasyndaky interfesial sürtülme arkaly gapdal çäklendirme.

Potensial göteriji ýerüsti şowsuzlyk tekizligini alternatiw ýokary gyrkylyk güýjüni ösdürmäge mejbur etmek.

Tigir ýükleriniň membrananyň görnüşi.

4. Möhürlemek

Bar bolan we täze asfalt gatlaklaryň arasynda dokalmadyk geotekstil gatlagy emele gelýär.Geotekstil asfalt siňdirýär, suw geçiriji membrana öwrülýär we asma gurluşyna suwuň dik akymyny azaldýar.

Gurluşykda geotekstiliň ulanylyşy

In engineeringenerçilik pudagynda geotekstiliň gerimi gaty giň.Geotekstiliň ulanylyşy işiň tebigaty sözbaşysynda berilýär.

1. Roadol işleri

Geotekstiller ýoluň gurluşygynda giňden ulanylýar.Oňa dartyş güýji goşup topragy güýçlendirýär.Roadol düşeginde çalt suwarmak gatlagy hökmünde ulanylýar, geotekstiller aýralyk funksiýalaryny ýitirmän geçirijiligini saklamaly.

2. Demir ýol işleri

Dokalan matalar ýa-da dokalmadyk matalar, topragyň durnuksyz ýerinde ýerasty suwlaryň aýlanmagyna päsgel bermezden topragy aşaky toprakdan aýyrmak üçin ulanylýar.Aýry-aýry gatlaklary mata bilen örtmek, otlylaryň hereketleri we titremeleri sebäpli materialyň gyrada aýlanmagynyň öňüni alýar.

3. Oba hojalygy

Palçyk gözegçiligi üçin ulanylýar.Mallar ýa-da ýeňil ulaglar bilen ulanylýan palçykly ýollary we ýollary gowulandyrmak üçin, dokalan matalar ulanylýar we turbany ýa-da köpçülikleýin örtügi goşmak üçin örtülýär.

4. Zeýkeş

Topragy süzmek üçin geotekstilleriň we suw daşamak üçin has az ululykdaky granula materialynyň ulanylmagy adaty ulgamlara tehniki we söwda taýdan amatly alternatiwa hökmünde görülýär.Geotekstiller ýer bentlerinde, ýollarda we awtoulag ýollarynda, suw howdanlarynda, diwarlary saklamagyň aňyrsynda, çuň zeýkeş çukurlarynda we oba hojalygynda zeýkeşleri süzmek mehanizmini ýerine ýetirýär.

5. Derýa, kanallar we kenarýaka işleri

Geotekstiller derýa kenarlaryny akymlar ýa-da süýşmeler sebäpli eroziýadan goraýar.Tebigy ýa-da emeli önümler bilen bilelikde ulanylanda, süzgüç hökmünde hereket edýärler.

300g geotekstil
Filament Geotextile
Geotekstil programmasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler